Счетоводна къща Прима Интелект

ж.к. Зона Б19, ул. "Перник" 121

Промоция

 • Промени в нормативната уредба за месеца

 ›› АРХИВ 

НОРМАТИВНАТА УРЕДБА В ИКОНОМИКАТА АВГУСТ 2007


Благодарение на http://www.index.bg/temida/novo.php?komtm

В ДВ, бр. 71 от 31 август 2007 г. са обнародвани:

- ПМС No 196 от 27 август 2007 г. за забрана износа на опожарена дървесина.

- Изменение и допълнение на ПМС No 20 от 2007 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2007 г.

- Изменение на Тарифата за таксите за земеделско ползване на земи от държавния горски фонд, представляващи междуредия в новосъздадени горски култури и невъзобновени сечища, и за определяне на процента от продажната цена на дървесината от горите ­ собственост на държавата, заплащан от държавните дивечовъдни станции за ползването й.

- Споразумение между правителството на Република България и Кабинета на министрите на Украйна за сътрудничество в борбата с престъпността.

- Допълнителен протокол към Конвенцията за правата на човека и биомедицината относно биомедицинските изследвания.

- Правилник за организацията и дейността на Висшия съвет по фармация.

- Наредба No 35 на Министерство на здравеопазването за условията, реда и изискванията към документацията за издаване на сертификат за освобождаване на партида лекарствен продукт от Изпълнителната агенция по лекарствата.

- Наредба No 36 на Министерство на здравеопазването за условията и реда за вземане на проби за държавен контрол върху лекарствени продукти, извършване на изпитванията и заплащането им.

- Наредба No 2 на Министерство на образованието и науката за приемане на ученици в спортните училища.

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба No 3 на Министерство на образованието и науката от 1999 г. за допълнително трудово възнаграждение на персонала, зает в системата на народната просвета.

- Решения на Комисията за защита на конкуренцията No 493 и 601. Разрешава се концентрация на стопанска дейност чрез придобиване на контрол от страна на "Нестле" АД, Швейцария върху подразделенията за Медицински храни на швейцарската група Новартис и чрез вливане на "Леспорт" ЕАД, Варна в "Пристанище Варна" ЕАД, Варна.

- Заповеди на Комисията за защита на потребителите No 381 до 383, 429 и 438. Забраняав се вносът, износът, възмездното или безвъзмездното пускане на пазара на комплект бургии, 5 броя, с надпис "5 PCS MASONRY VIDEA SET = 4, 5, 6, 8, 10 mm", на стоки имитиращи храни наподобяващи череши, грозде, чушка и клонка с ягоди от пластмаса, на стол с пластмасова облегалка и седалка и метална рамка с етикет "MAX +Collektion", произведено в Китай, на бебешки легла "Додо" с произход България и на детска кошарка на колела за матрак 016, производство на Donglan Furniture - Китай.


В ДВ, бр. 70 от 28 август 2007 г. са обнародвани:

- Указ No 245 на Президента на републиката за утвърждаване на изборни книжа за избори на общински съветници и на кметове на общини, райони и кметства, насрочени на 28 октомври 2007 г.

- Изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националната служба за охрана при Президента на Република България.

- Решение No 519 на Министерския съвет за прекратяване действието на международни спогодби.

- Изменение и допълнение на Наредба No 24 на Министерство на здравеопазването от 2000 г. за условията и реда за осъществяване на субституиращи и поддържащи програми за намаляване на здравните щети за лица, зависими от наркотични вещества.

- Изменение и допълнение на Наредба No 8 на Министерство на здравеопазването от 2002 г. за изискванията към използване на добавки в храните.

- Наредба No 1 на Министерство на образованието и науката за реда и начина за определяне на индивидуалните месечни работни заплати на персонала в средното образование.

- Изменение и допълнение на Наредба No 53 на Министерство на транспорта, Министерство на вътрешните работи и Министерство на финансите от 2004 г. за условията и реда за постигане на сигурността на корабите и пристанищата.

- Изменение и допълнение на Заповед No РД-09-293 на Министерство на земеделието и продоволствието от 2007 г.

- Решение No 545 на Комисията за защита на конкуренцията. Разрешава се концентрация на стопанска дейност чрез придобиване на 99 % от акциите от капитала на "Агрима" - АД, София от страна на Куадрант Юропийън Бевъриджис България Лимитид, Кипър.

- Решение No 1047-ЗОД на Комисията за финансов надзор. Издава се лицензия за доброволно здравно осигуряване на "Токуда здравноосигурителен фонд" АД в процес на учредяване.

В ДВ, бр. 69 от 24 август 2007 г. са обнародвани:


- ПМС No 194 за управление на изпълнението на инфраструктурни проекти, финансирани със средства от Европейския съюз.

- Споразумение между правителството на Република България и правителството на Държавата Израел за отмяна на визовите изисквания за техните граждани.

- Програма за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между правителството на Република България и Министерския съвет на Република Албания за периода 2007 ­ 2009 г.

- Изменение и допълнение на Наредба No 31 на Министерство на здравеопазването от 2003 г. за норми за максимално допустимите количества на остатъци от пестициди в храните.

В ДВ, бр. 68 от 21 август 2007 г. са обнародвани:

- Решение No 9 на Конституционния съд по конституционно дело No 7 от 2007 г. Обявява се за противоконституционен текст от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

- ПМС No 192 за въвеждане на Национална система за спешни повиквания с единен европейски номер за спешни повиквания 112.

- ПМС No 193 за определяне на условията и реда за сключване, финансиране и изпълнение на туининг проекти.

- Наредба No 2 на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони.

- Изменение на Наредба No 24 на Българска народна банка от 1999 г. за обмяна на старите банкноти и монети с нови банкноти и монети във връзка с деноминацията на лева.

- Изменение на Наредба No 18 на Българска народна банка от 2005 г. за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в налично-паричното обращение.

- Правила за управление на електроенергийната система.

- Решения на Комисията за защита на конкуренцията No 416 и 509. Разрешава се концентрация на стопанска дейност чрез създаване от страна на "Ел Ем Импекс" ЕООД, "РУМ Деница" АД, "Булгарплод - София" АД, "МАХ - 2003" ЕООД, "Люлин - Орион" ЕАД, "Фина механика" АД, "Лазерни и оптични технологии" АД, "Интеркомерс Груп Плюс" ЕООД, "Топ ден" ЕООД, "Данесто" ЕООД, ЕТ "Щайн - Христо Атанасов", "Трейд Ди - 2004" ООД, "Ню партнерс" ЕООД и Христо Атанасов Ковчки на дружество "Магазини Европа" АД и чрез придобиване на 100% от акциите на "Топлофикация - Русе" ЕАД, Русе от страна на "Холдинг Словенске електрарне" ООД, Република Словения.

- Решения на Комисията за финансов надзор No 940-УД и 944-ЗОД. Издава се лиценз на "Загора финакорп асет мениджмънт" АД, Хасково да извършва дейност като управляващо дружество, и се отказва издаването на лиценз за доброволно здравно осигуряване на "Праймкеър ЗОК" АД, София, в процес на учредяване.

В ДВ, бр. 67 от 17 август 2007 г. са обнародвани:

- ПМС No 190 за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет. Изменя се и се допълва Устройственият правилник на Министерство на околната среда и водите.

- ПМС No 191 за определяне възнаграждението на военнослужещите и гражданските лица по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение по Закона за Министерството на вътрешните работи.

- Наредба No 31 на Министерство на здравеопазването за определяне на правилата за Добра клинична практика.

- Изменение и допълнение на Наредба No 11 на Министерство на регионалното развитие и благоустройството от 2001 г. за движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства.

- Изменение и допълнение на Наредба No 40 на Министерство на транспорта, Министерство на вътрешните работи и Министерство на околната среда и водите от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари.

- Изменение и допълнение на Наредба No 13 на Министерство на труда и социалната политика и Министерство на здравеопазването от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа.

- Наредба No 38 на Комисията за финансов надзор за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.

- Заповеди на Министерство на земеделието и продоволствието No РД-09-513 до 515 и РД-12-17. Изменят се и се допълват списъците на активните вещества, разрешени в Европейския съюз и предназначени за производство на продукти за растителна защита с цел предлагане на пазара и употреба в Република България. Допълва се списъкът на активните вещества, за които Европейската комисия е взела решение да не бъдат включени в списъка на активните вещества, разрешени в Европейския съюз и които не могат да се използват за производство на продукти за растителна защита с цел предлагане на пазара и употреба в Република България.
- Заповед No РД-09-517 на Министерство на земеделието и продоволствието. Одобрява се цена на услугата водоподаване за напояване на ориз за поливен сезон 2005 г. на доставчика на вода "Напоителни системи" ЕАД, София в размер на 0,016 лв./куб.м без ДДС в региона на Пазарджик, Пловдив и Стара Загора.


В ДВ, бр. 66 от 14 август 2007 г. са обнародвани:

- Изменения и допълнения на Приложения "A" и "B" на Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR).

- Правилник за устройството и дейността на Националния учебен център при Министерство на държавната политика при бедствия и аварии.

- Наредба No 13 на Министерство на земеделието и продоволствието за условията и реда за извършване на дейностите по селекция, репродукция и търговия с чистопородни животни от вида "говеда" и "биволи".

- Наредба No 14 на Министерство на земеделието и продоволствието за условията и реда за извършване на дейностите по селекция и репродукция, търговия и участие в конно-спортни състезания на регистрирани еднокопитни животни.

- Наредба No 15 на Министерство на земеделието и продоволствието за условията и реда за интегрирано производство на растения и растителни продукти и тяхното означаване.

- Изменение и допълнение на Списъка на признатите натурални минерални води в Република България.

- Правила за управление на електроразпределителните мрежи.

В ДВ, бр. 65 от 10 август 2007 г. са обнародвани:
- Изменение на Устройствения правилник на Министерството на културата.

- Наредба за условията и реда за създаване на ведомствени военновременни запаси на Министерството на вътрешните работи.

- Наредба за съществените изисквания и процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания на ин витро диагностичните медицински изделия.

- Наредба за съществените изисквания и процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания на активни имплантируеми медицински изделия.

- Наредба за съществените изисквания и процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания на медицинските изделия по чл.2, ал.1, т.3 от Закона за медицинските изделия.

- Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за определяне на отговорността на държавата и за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация.

- Изменения в Договора между правителството на Република България и правителството на Република Казахстан за взаимно насърчаване и защита на инвестициите.

- Споразумение между правителството на Република България и правителството на Френската република за взаимната защита и обмен на класифицирана информация.

- Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя.

- Наредба No 29 на Министерство на здравеопазването за условията, реда и размера на финансиране на дейности на националната система за трансплантация от Министерството на здравеопазването.

- Наредба No 2 на Министерство на труда и социалната политика за изискванията за осъществяване на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл.35а, ал.1 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

- Изменение и допълнение на Наредба No 27 на Комисията за финансов надзор от 2006 г. за реда и методиката за образуване на техническите резерви от застрахователите и на здравноосигурителните резерви.

- Заповед No 497 на Министерство на околната среда и водите. Утвърждава се формата на заявлението за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда.

- Обява No 24 на БНБ. Обявява се основен лихвен процент в размер на 4,10 на сто проста годишна лихва считано от 1 август 2007 г.

В ДВ, бр. 64 от 7 август 2007 г. са обнародвани:

- Изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите. Доставчикът няма право да приема авансово плащане, освен при изрично съгласие на потребителя за това, като това правило не се прилага при предоставяне на услуги на информационното общество и при предоставяне на електронни съобщителни услуги. Подробно се разглеждат в нов раздел нелоялните търговски практики. Измененията и допълненията на закона влизат в сила от 7 септември 2007 г.

- Изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи. Наказва се с глоба от 1500 до 6000 лв. ползвателят на земеделска земя, на която е извършено изгаряне на стърнища и други растителни отпадъци, като при повторно нарушение наказанието е от 2000 до 12 000 лв.

- Изменение и допълнение на Закона за горите. Отразено е създаването на Държавна агенция по горите.

- Изменение на Кодекса на труда.

- Закон за съдебната власт.

- Изменение и допълнение на Наредбата за регулиране на цените на природния газ.

- Изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания.

- ПМС No 180 за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд, за финансовата рамка 2007 - 2013 г.

- Изменение и допълнение на Наредба No 17 на Министерство на здравеопазването, Министерство на финансите и Министерство на отбраната от 2000 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарства на ветераните от войните.

- Решения на Комисията за защита на конкуренцията No 447 и 502. Разрешава се концентрация на стопанска дейност чрез придобиване на контрол от страна на Кроношпан Холдинг ГмбХ, Германия върху поделението за производни продукти от дървесина на австрийската група Констанция Индъстрис, което обхваща дейността, свързана с плочи от дървесни частици със и без покритие на Фундер Макс ГмбХ, Австрия, 89,16 % от акциите в капитала на Фалко ЦЦ, Унгария и на всички дялове от капитала на Шпрела ГмбХ, Германия и чрез придобиване от страна на "Евроком Кабел Мениджмънт България" ЕООД, София на активи, права и отношения от "Коел" ЕООД, София (неговата кабелна далекосъобщителна мрежа в цялост).

- Решение No 915-ЖЗ на Комисията за финансов надзор. Издава се на застрахователна компания "Уника живот" АД, София допълнителен лиценз за застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд.

В ДВ, бр. 63 от 3 август 2007 г. са обнародвани:

- Допълнение на Закона за чужденците в Република България.

- Изменение и допълнение на Закона за местните избори.

- Указ No 232 на Президента на републиката за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на общини, райони и кметства на 28 октомври 2007 г.

- Указ No 233 на Президента на републиката за назначаване на Централна избирателна комисия за местни избори на 28 октомври 2007 г.

- Указ No 234 на Президента на републиката за определяне на месечно възнаграждение на членовете на Централната избирателна комисия за местни избори.

- Изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за ядрено регулиране.

- Конвенция на Съвета на Европа за борба с трафика на хора.

- Споразумение между правителството на Република България и правителството на Френската република за взаимната защита и обмен на класифицирана информация.

- Правилник за устройството, дейността, организацията на работа на Комисията за регулиране на съобщенията и структурата на нейната администрация.

- Изменение и допълнение на Наредба No 10 на Министерство на земеделието и продоволствието от 2007 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане и за плащане при преструктуриране и конверсия на винени лозя.

- Изменение и допълнение на Наредба No 46 на Министерство на транспорта от 2001 г. за железопътен превоз на опасни товари.

- Решения на Комисията за защита на конкуренцията No 193, 529 и 544. Разрешава се концентрация на стопанска дейност чрез придобиване от страна на "Банка Пиреос България" АД на обособеното предприятие за банкиране на дребно на "ИНГ Банк Н.В. - клон София", от страна на "Холсим България" АД на 90,42 % от капитала на "ЗСК - Кремиковци" АД и от страна на Фата Асикурациони Данни С.п.А., Италия на контрол върху "ЗАД Виктория" АД, София чрез закупуване на 67 % от акциите му.

- Обява 1712 на Агенцията за приватизация. Обявява се началото на шестнадесетия централизиран публичен търг, на който се предлагат за продажба акции от 110 търговски дружества.

 ››АРХИВ 

ж.к. Зона Б19, ул. "Перник" 121; телефон: 828 0475; 828 0479; факс: 828 0482; е-mail: office@primabg.net