BG

EN

Счетоводна къща Прима Интелект
Публикувано е общо становище на изпълнителния директор на НАП по прилагане на ЗДДС 30 Юли 2014

Публикувано е общо становище на изпълнителния директор на НАП по прилагане на ЗДДС 30 Юли 2014

Общо становище № 20-00-158/28.07.2014 г. на изпълнителния директор на НАП във връзка със съобразяване на административната практика на ВАС по прилагане на ЗДДС относно право на приспадане на ДДС за леки автомобили и др.

Прочети »

Публикувано е Указание НФ-5/28.07.2014 г. на министъра на финансите за третиране на ДДС като допустим разход

Публикувано е Указание НФ-5/28.07.2014 г. на министъра на финансите за третиране на ДДС като допустим разход

Публикувано е Указание НФ-5/28.07.2014 г. на министъра на финансите за третиране на ДДС като допустим разход при изпълнение на проекти по оперативните програми.

Прочети »

Относно третирането за целите на ЗКПО на частично събрано обезценено вземане

Относно третирането за целите на ЗКПО на частично събрано обезценено вземане

„Какво следва да бъде третирането по реда на ЗКПО на отчетен счетоводен приход по повод частично събиране на обезценено вземане, при условие, че:
не са изтекли регламентираните три или пет години откакто вземането е изискуемо и
не са налице останалите условия на чл. 37, ал. 1 от ЗКПО?“

Прочети »

Становище относно размера на осигурителния доход и промени в КСО

Становище относно размера на осигурителния доход и промени в КСО

На страницата на НАП е публикувано е Становище № 20-00-3/ 06.01.2014г. относно относно Закона за бюджета на ДОО за 2014 г., Закона за бюджета на НЗОК за 2014 г. и изменения и допълнения в КСО в сила от 01.01.2014 г.

Рубрика Становища и указания

Прочети »

Нови промени в данъчното и осигурителното законодателство, в сила от 2014 г.

Нови промени в данъчното и осигурителното законодателство, в сила от 2014 г.

В ДВ, бр. 1 от 03. 01. 2014 г. са публикувани:
нов Закон за икономическите и финансови взаимоотношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, като с преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на закона се правят промени в Данъчно – осигурителния процесуален кодекс, …

Прочети »

Промени в ППЗДДС, ППЗАДС, Наредба № Н-8

Промени в ППЗДДС, ППЗАДС, Наредба № Н-8

ДВ, бр. 110 от 21. 12. 2013 г. са обнародвани:
Правилникът за изменение и допълнение на правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС);
Правилникът за изменение и допълнение на правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС);

Прочети »

© 2014 Прима Интелект ЕООД - всички права запазени.

Създадено от OnlineMarketing.bg