BG

EN

Счетоводна къща Прима Интелект
Становище относно размера на осигурителния доход и промени в КСО

Становище относно размера на осигурителния доход и промени в КСО

На страницата на НАП е публикувано е Становище № 20-00-3/ 06.01.2014г. относно относно Закона за бюджета на ДОО за 2014 г., Закона за бюджета на НЗОК за 2014 г. и изменения и допълнения в КСО в сила от 01.01.2014 г.

Рубрика Становища и указания

Прочети »

Нови промени в данъчното и осигурителното законодателство, в сила от 2014 г.

Нови промени в данъчното и осигурителното законодателство, в сила от 2014 г.

В ДВ, бр. 1 от 03. 01. 2014 г. са публикувани:
нов Закон за икономическите и финансови взаимоотношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, като с преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на закона се правят промени в Данъчно – осигурителния процесуален кодекс, …

Прочети »

Промени в ППЗДДС, ППЗАДС, Наредба № Н-8

Промени в ППЗДДС, ППЗАДС, Наредба № Н-8

ДВ, бр. 110 от 21. 12. 2013 г. са обнародвани:
Правилникът за изменение и допълнение на правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС);
Правилникът за изменение и допълнение на правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС);

Прочети »

Информация на НАП за самосигуряващите се лица

Информация на НАП за самосигуряващите се лица

На Интернет страницата на НАП е акцентирано върху една от последните промени в Кодекса за социално осигуряване, въведени с преходна разпоредби на ЗИД ДОПК – възможноста самоосигуряващите се лица да могат да посочат, че плащат осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, независимо от това, че имат по-стари задължения, например, за данъци (ал. 5, на чл. 7 от КСО).

Прочети »

Информация на НАП относно законодателните промени през 2014 г.

Информация на НАП относно законодателните промени през 2014 г.

НАП е изготвила за данъкоплатците три информационни материала относно промените в данъчното и осигурителното законодателство през 2014 г:
Законодателни промени 2014 г.;
Касова отчетност;
Механизъм на обратно начисляване.

Прочети »

Становище относно изменения и допълнения в Наредба № Н-8 от 2005 г.

Становище относно изменения и допълнения в Наредба № Н-8 от 2005 г.

На Интернет страницата на НАП е публикувано Становище № 29-00-230 от 12. 12. 2013 г. относно измененията и допълненията в Наредба № Н-8 от 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодатели, осигурители за осигурените при тях лица…

Прочети »

© 2014 Прима Интелект ЕООД - всички права запазени.

Създадено от OnlineMarketing.bg