Услуги

Предлагаме голям набор от услуги, съобразени с най–новите изисквания на нормативната база, в различни сфери на стопанския живот.

Счетоводни услуги

Счетоводна отчетност в съответствие със Закона за счетоводството, НСС и МСС.

Осчетоводяване на всички първични счетоводни документи.
Изготвяне и подаване на декларации по ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗКПО.

Подаване отчети към НСИ и БНБ.

Счетоводен анализ на стопанската дейност, финансово и данъчно планиране свързано с бъдещото развитие дейността на клиента.

Изготвяне на междинни отчети и справки съобразени с изискванията на клиента.

Годишно счетоводно приключване

Извършване на годишно счетоводно приключване в края на отчетния период.

Изготвяне на Годишен Финансов Отчет на клиента и приложения, съгласно съществуващите счетоводни стандарти.

Подаване на Годишен финансов отчет към НСИ и Годишна данъчна декларация към НАП.

Подготовка на Годишен Финансов отчет за публикуване в Търговски регистър.

Организиране на Финансов одит.

Данъчни, счетоводни и трудово-правни консултации

Предлагаме широк спектър от данъчни, счетоводни и трудово – правни консултации.

Имаме дългогодишен опит в решаването на казуси от различно естество.

Работим и с известни външни консултанти, юристи и одитори.

Услуги по прилагането на ЗДДС

Подготовка на необходимите документи и регистрация на клиента по Закона за данък върху добавената стойност.

Ежемесечно изготвяне и подаване по eлектронен път на дневници за покупки и продажби, както и декларация по Закона за данък върху добавената стойност.

Консултации по ЗДДС.

Мениджмънт на работни заплати и управление на персонал

Изготвяне на трудови договори, анекси, заповеди за прекратяване и регистрацията им в НАП.

Изготвяне на служебни бележки, удостоверения, заповеди за отпуск, оформяне на трудови книжки и много други.

Ежемесечно изготвяне на ведомости за работни заплати на служителите на дружеството.

Изчисляване на социални и здравни осигуровки, изготвяне на съответните платежни документи и подаване на декларации за данни за осигурените лица в Националния осигурителен институт по eлектронен път.

Изготвяне на вътрешни справки и отчети.

Подаване на декларации, болнични, приложения.

Изпращане на фишове по имейл.

Работа с интернет банкиране – изготвяне на платежни нареждания към НАП и плащане на трудови възнаграждения.

За да Ви направим индивидуална ценова оферта, моля, изпратете ни запитване.

Ако имате въпроси, обадете ни на тел. +359 2 439 9930 или ни пишете на office@primabg.net

Меню