ISO/IEC 27001:2013

BG

EN

Счетоводна къща Прима Интелект

Услуги

Богатият ни опит от 1996 година ни позволява да ви предложим богата гама от услуги.

 • Счетоводна отчетност в съответствие със Закона за счетоводството, Националните Счетоводни Стандарти и Международните Счетоводни Стандарти
 • Счетоводен анализ на стопанската дейност, финансово и данъчно планиране свързано с бъдещото развитие дейността на клиента
 • Подготовка на необходимите документи и регистрация на клиента по Закона за данък върху добавената стойност
 • Ежемесечно изготвяне и подаване по eлектронен път на дневници за покупки и продажби, както и декларация по Закона за данък върху добавената стойност
 • Изготвяне на трудови договори и прилежащите към тях формуляри. Ежемесечно изготвяне на ведомости за работни заплати на служителите на клиента. Начисляване на социални и здравни осигуровки, изготвяне на съответните платежни документи и подаване на декларации за данни за осигурените лица в Националния осигурителен институт по eлектронен път
 • Извършване на годишно счетоводно приключване в края на отчетния период
 • Изготвяне на Годишен Финансов Отчет на клиента: Баланс, Отчет за приходи и разходи, Отчет за паричните потоци, Отчет за собствения капитал и всички Приложения съгласно съществуващите счетоводни стандарти
 • Осигуряване на вътрешен и външен финансов одит
 • Защита на интересите на клиента пред данъчните органи
 • Изготвяне на изискваните документи, регламентиращи вътрешно-фирмените взаимоотношения: Длъжностни характеристики, Правилник за вътрешния ред, Вътрешни правила за образуване на работната заплата и др.
 • Съставяне на отчети, предназначени за ползване от ръководството на фирмата-клиент
 • Правни и данъчни консултации
 • Договор за счетоводни услуги с перфектна защита на интересите на клиента
 • Подбор на счетоводен персонал. Ако имате нужда от подбор на квалифициран счетоводен персонал за вашите нужди, ние можем да организираме всичко – от публикуването на обяви в ежедневници и електронни издания, до провеждане на интервюта и събеседвания и окончателен избор. Вие се срещате само с кандидатите, които са преминали през всички етапи на конкурса и отговарят максимално на вашите изисквания. По този начин ще си спестите много време и нерви.
 • Съхранение на документални архиви
 • Ние предоставяме данъчен адрес и адрес за кореспонденция на Вашата фирма в България
Услуги

© 2021 Прима Интелект ЕООД - всички права запазени.

Създадено от OnlineMarketing.bg